Centralna Komisja Egzaminacyjna

CKE


Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Warszawie

OKE


Komunikaty i informacje CKE

komunikaty


Matura w 2019 roku odbędzie się w dniach 6 – 25 maja – szczegółowy terminarz

terminarz


Procedury organizowania i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019

procedury


Komunikat o egzaminie z informatyki

komunikat


Komunikat o harmonogramie egzaminów w 2019r.

Komunikat


Zasady zgłaszania się na egzamin maturalny – przypadki niestandardowe

ZASADY ZGŁASZANIA SIĘ NA EGZAMIN MATURALNY

przeprowadzany w maju 2019 roku

absolwentów:

 • szkół ponadgimnazjalnych, które są zlikwidowane lub przekształcone ( 1b albo 1e )
 • szkół ukończonych za granicą, których świadectwo lub inny dokument nie uprawniają do podjęcia studiów w Polsce(1b)
 • którzy ukończyli lub zamierzają ukończyć liceum ogólnokształcące na podstawie egzaminów eksternistycznych ( 1b albo 1e )
 • szkół ponadpodstawowych, którzy posiadają świadectwo dojrzałości uzyskane po zdaniu egzaminu dojrzałości(1c)
 • szkół ponadpodstawowych, którzy nie uzyskali dotychczas świadectwa dojrzałości ( 1b )
 • którzy już byli kierowani do konkretnej szkoły na egzamin maturalny przez Okręgową Komisję Egzaminacyjną w Warszawie, ale w ciągu 5 lat nie zdali tego egzaminu
  i zamierzają ubiegać się o ponowne przystąpienie (w pełnym zakresie) do tego egzaminu.

Wyżej wymienieni absolwenci zamieszkali na terenie województwa mazowieckiego, którzy zamierzają
w 2019 roku przystąpić do egzaminu maturalnego – zobowiązani są zapoznać się z Informacją
o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aneksem
(dostępną na stronie www.oke.waw.pl) oraz złożyć w

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

ul. Plac Europejski 3

 00-844 Warszawa

w terminie do 31 grudnia 2018 r.:

 • wypełniony formularz ZGŁOSZENIA(załączony poniżej lub dostępny w siedzibie OKE);
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej / świadectwo dojrzałości (oryginał do wglądu przy składaniu dokumentów osobiście w siedzibie OKE lub kserokopia potwierdzona notarialnie za zgodność z oryginałem, jeśli dokumenty składane są za pośrednictwem poczty);
 • kserokopię dokumentu potwierdzającego zmianę nazwiska (np. dowód osobisty);
 • • wypełnioną odpowiednią deklarację (Załącznik 1b, 1c, 1e) dostępną w siedzibie OKE lub na stronie internetowej www.oke.waw.pl;
 • • orzeczenie PPP (oryginał do wglądu lub kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem), jeśli zdający zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju niepełnosprawności;

Uwaga: absolwenci, którzy zamierzają przystąpić do egzaminu maturalnego kolejny raz powinni zastosować się do zasad opłaty za egzamin podanych w Informacji o sposobie organizacji i przeprowadzaniu egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2018/2019 wraz z aneksem.


OPŁATA ZA EGZAMIN MATURALNY
1. Egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego na danym poziomie, zarówno w części ustnej, jak i w części
pisemnej, jest odpłatny dla:
a. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub z tego samego przedmiotu dodatkowego oraz dla
b. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu maturalnego z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub w poprzednich latach
zgłaszali w deklaracji, ale nie przystąpili do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu.
2. „Kolejny raz”, o którym mowa w pkt 20.1., oznacza „kolejny rok”.
Przystąpienie do egzaminu w terminie głównym / dodatkowym oraz poprawkowym w tym samym roku jest traktowane jako przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie jeden raz.
3. Opłata za egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej, na danym poziomie, wynosi 50 zł brutto. Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
4. Opłatę za egzamin maturalny, o której mowa w pkt 20.3., wnosi się w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. Niewniesienie w tym terminie opłaty za egzamin maturalny skutkuje brakiem możliwości przystąpienia do tego egzaminu.
5. Opłata, o której mowa w pkt 20.1.–20.4., nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z przystąpienia do egzaminu bądź nieprzystąpienia do egzaminu.
6. Dowód wniesienia opłaty za egzamin maturalny absolwent składa dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej w terminie od 1 stycznia 2019 r. do 7 lutego 2019 r. Kopię dowodu wniesienia opłaty absolwent składa w tym samym terminie dyrektorowi szkoły, w której składa deklarację.
7. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z opłaty, o której mowa w pkt 20.3., osobę o niskim dochodzie, na jej wniosek, jeżeli ten dochód nie jest większy niż kwota, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1952, ze zm.) oraz § 2 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz.U. z 2015 r. poz. 1238), tj. 754,00 zł netto (od 1 listopada 2017 r.) (załącznik 26).
8. Wniosek o zwolnienie z opłaty za egzamin maturalny, o którym mowa w pkt 20.7., składa się do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż do 31 grudnia 2018 r. Do wniosku dołącza się dokumenty potwierdzające wysokość dochodów (np. oświadczenie o liczbie członków w rodzinie, zaświadczenie o zarejestrowaniu w Urzędzie Pracy lub dowód pobierania zasiłku dla bezrobotnych, zaświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub inny dokument potwierdzający korzystanie z tego zasiłku).
9. Dyrektor szkoły, przyjmując deklarację przystąpienia do egzaminu do 31 grudnia 2018 r., jest zobowiązany poinformować absolwenta, o którym mowa w pkt 20.1., o konieczności wniesienia opłaty, o której mowa w pkt 20.3 (po ewentualnej weryfikacji takiej konieczności w OKE). Do 7 lutego 2019 r. absolwent, który złożył deklarację do 31 grudnia 2018 r., ma obowiązek dostarczyć do dyrektora szkoły kserokopię wniesienia opłaty.
10. W okresie od 1 stycznia do 7 lutego 2019 r. dyrektor szkoły przyjmuje deklarację łącznie z kopią dowodu wniesienia opłaty. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za weryfikację wniesienia przez danego absolwenta opłaty za egzamin.