Drodzy uczniowie,
w kwietniu w naszej szkole mieliście okazję spotkać się z dietetyk – Panią Pauliną Zalewską, która bardzo ciekawie opowiadała o zasadach zdrowego odżywiania.

Zgodnie z obietnicą zapraszamy Was do udziału w konkursie na ten właśnie temat.
Pierwszy etap już 06.06.2017, drugi 12.06.2017
Komisja na posiedzeniu zamkniętym wyłoni trzech zwycięzców konkursu, którym przyzna kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz nagrody rzeczowe. Dodatkowo uczestnicy pierwszego etapu otrzymają ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego, uczestnicy etapu drugiego – ocenę celującą.

Poniżej zamieszczamy cały regulamin konkursu.
Serdecznie zapraszamy do udziału w nim.
komisja konkursowa
Anna Podgórska, Joanna Płomińska i Małgorzata Matyja

Regulamin Szkolnego Konkursu
”LI LO – Zdrowe odżywianie”
1. Organizatorem konkursu jest LI LO im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie.
2. Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu są: Anna Podgórska, Joanna Płomińska i Małgorzata Matyja.
3. Tematem konkursu jest zdrowe odżywianie.
4. Celem konkursu jest popularyzacja zagadnień z zakresu zdrowego odżywiania, aktywizowanie młodzieży do stosowania zasad zdrowego żywienia, pogłębianie ich wiedzy na temat zdrowia i dbania o nie.
5. Termin rozpoczęcia konkursu wyznacza się na dzień 06.06.2016 r.
6. Przyjmuje się, że zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 14.06.2017
7. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas pierwszych i drugich LI LO.
8. Konkurs składa się z dwóch etapów: teoretycznego i praktycznego.
a) Etap I – teoretyczny
9. Wszyscy uczestnicy konkursu rozwiązują test z zakresu wiedzy o zdrowym odżywianiu (pytania różnego typu). W teście wiedzy należy wykazać się wiadomościami z zakresu zdrowego żywienia i dbałości o zdrowie. Etap teoretyczny zostanie przeprowadzony 06.06.2017, czas trwania 30 minut, godz. 10.05 sala 308. Rozstrzygnięcie Etapu praktycznego nastąpi 08.06.2017. Do drugiego etapu praktycznego przechodzą osoby, które uzyskają min. 80 % poprawnych odpowiedzi.
b) Etap II – praktyczny
Wyłonieni uczestnicy z etapu teoretycznego wykonują przykładowy, zbilansowany jednodniowy jadłospis dla jednej osoby w wieku licealnym pod hasłem „Feeria barw” na okres wiosenno-letni o wartości kalorycznej około 1500-2000 kcal. Oceniana będzie wartość merytoryczna, zgodność z tematem, pomysłowość i forma pracy.
10. Osoby zakwalifikowane do II etapu, składają prace do dnia 12.06.2017r. do godz. 10.00 u Pani Joanny Płomińskiej lub Pani Małgorzaty Matyi. Wszelkie koszty związane z udziałem w konkursie ponoszą uczestnicy. Uczestnicy przystępując do II etapu konkursu powinni posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie.
11. Prace konkursowe nie mogą naruszać ogólnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dóbr osobistych osób trzecich.
12. Kryterium oceny prac konkursowych
a) Zgodność pracy z tematyką konkursu
b) Innowacja i pomysłowość
c) Ogólne wrażenie estetyczne01
13. Prace konkursowe ocenia komisja konkursowa w składzie:
1. Przewodnicząca Anna Podgórska – psycholog
2. Małgorzata Matyja – nauczyciel wychowania fizycznego
3. Joanna Płomińska – nauczyciel biologii
14. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów, w przypadku równej liczby głosów głos przewodniczącej komisji jest rozstrzygający.
15. Decyzja komisji jest ostateczna.
16. Komisja na posiedzeniu zamkniętym wyłoni trzech zwycięzców konkursu, którym przyzna kolejno pierwsze, drugie i trzecie miejsce oraz nagrody rzeczowe. Organizator ma prawo do wręczenia dodatkowych wyróżnień lub nagród specjalnych.
17. Uczestnicy pierwszego etapu otrzymają ocenę bardzo dobrą z wychowania fizycznego, uczestnicy etapu drugiego – ocenę celującą.
18. Fundatorem nagród jest SZPZLO Warszawa Rembertów z dotacji Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy.
19. Przystępując do Konkursu uczestnicy:
oświadczają, że:
a) są wyłącznymi twórcami pracy konkursowej w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), przysługują im wszystkie prawa autorskie do pracy konkursowej, która nie jest obciążona żadnymi prawami ani roszczeniami osób trzecich,
b) praca konkursowa nie narusza jakichkolwiek praw ani dóbr osobistych osób trzecich, a także iż uzyskała zezwolenia wymagane prawem zgody osób przedstawionych w pracy konkursowej na rozpowszechnianie ich wizerunku w ramach Konkursu oraz w zakresie poniższej licencji;
c) udzielają organizatorowi zgody na korzystanie z pracy konkursowej we wszystkich formach eksploatacji w szczególności promocji szkoły oraz promocji zdrowia
20. Dodatkowe, szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać kontaktując się z organizatorami

Komisja konkursowa: Anna Podgórska, Joanna Płomińska, Małgorzata Matyja

Powiązane posty