Wyprawka szkolna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018 

Uczniowie uczęszczający do liceum w roku szkolnym 2017/2018 mogą skorzystać z programu rządowego Wyprawka szkolna.

Jest to pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników oraz zakupu materiałów edukacyjnych.

Mogą nią zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową):

W zakresie zakupu podręczników – uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

W zakresie zakupu materiałów edukacyjnych – uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym pobierający naukę w roku szkolnym 2017/2018

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w terminie do 11 września 2017 r. do godz. 11.00 u psychologa lub pedagoga szkolnego (pokój 307).

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania:
http://www.edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/14928-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20172018

Anna Podgórska

Powiązane posty