Wyprawka szkolna dla uczniów w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że 17 września 2018 r. przyjęta została Uchwała nr 126/2018 Rady Ministrów w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”.

Celem przyjętego programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i wspieranie rozwoju edukacyjnego uczniów przez dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego
do spraw oświaty i wychowania, zostanie udzielona uczniom:

1)     słabowidzącym,

2)     niesłyszącym,

3)     słabosłyszącym,

4)     z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)     z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

6)     z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

7)     z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

8)     z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1–7,

posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczającym w roku szkolnym 2018/2019 między innymi do liceum ogólnokształcącego

 

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w terminie
do 1 października 2018 r. u psychologa lub pedagoga szkolnego (pokój 307).

Szczegółowe informacje i wnioski do pobrania:

http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/20241-wyprawka-szkolna-w-roku-szkolnym-20182019

Powiązane posty