Regulamin Szkolnego Konkursu
 ”Konkurs wiedzy o HIV/AIDS”

 1. Organizatorem konkursu jest  LI LO im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie.
 2. Nauczycielami odpowiedzialnymi za przygotowanie i przeprowadzenie konkursu są: Joanna Płomińska, Marzena Pietrucha, Anna Podgórska.
 3. Tematem konkursu jest zdrowe fizyczne i psychiczne.
 4. Celem konkursu jest popularyzacja zagadnień z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego, aktywizowanie młodzieży do profilaktyki zakażania HIV/AIDS oraz pogłębianie ich wiedzy na temat zdrowia i dbania o nie.
 5. Termin rozpoczęcia konkursu wyznacza się na dzień 12.2019 r.
 6. Przyjmuje się, że zakończenie konkursu i ogłoszenie wyników nastąpi 12.2019
 7. Do konkursu mogą przystąpić uczniowie klas pierwszych LI LO.
 8. Konkurs składa się z dwóch etapów: pisemnego i ustnego.
 9. Etap I – pisemny
 10. Wszyscy uczestnicy konkursu rozwiązują test z zakresu wiedzy o HIV/AIDS (pytania różnego typu). W teście wiedzy należy wykazać się wiadomościami z zakresu zdrowia fizycznego i psychicznego dot. wirusa HIV i choroby AIDS. Etap ustny zostanie przeprowadzony po wyłonieniu zwycięzców etapu pisemnego. Rozstrzygnięcie II etapu nastąpi 12.2019. Do drugiego etapu ustnego przechodzi 10 osób, które uzyskają najwyższą liczbę poprawnych odpowiedzi. W przypadku małej lub dużej liczby uczniów biorących udział w konkursie, lub wyrównanym poziomie uczestników, decyzję o kwalifikacji do II etapu podejmuje komisja konkursowa.
 11. Etap II – ustny
  Z wyłonionymi z etapu teoretycznego uczestnikami komisja konkursowa przeprowadzi rozmowę dotyczącą przeczytanych ostatnio informacji w zakresie profilaktyki HIV/AIDS np. z dostępnych ulotek, broszur, prasy, Internetu.  Oceniana będzie wartość merytoryczna wypowiedzi, zgodność z tematem, pomysłowość.
 1. Uczestnicy przystępując do II etapu konkursu powinni posiadać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego wyrażoną na piśmie.
 2. Kryterium oceny rozmowy w II etapie konkursu:
  1. Zgodność wypowiedzi z tematyką konkursu,
  2. Innowacja i pomysłowość,
  3. Ogólne wrażenie ze spotkania z rozmówcą.
 3. Prace konkursowe ocenia komisja konkursowa w składzie:
  1. Przewodnicząca Joanna Płomińska – nauczyciel biologii
  2. Anna Podgórska – psycholog
  3. Marzena Pietrucha – nauczyciel biologii
 4. Komisja konkursowa podejmuje rozstrzygnięcia większością głosów, w przypadku równej liczby głosów, głos przewodniczącej komisji jest rozstrzygający.
 5. Decyzja komisji jest ostateczna.
 6. Komisja na posiedzeniu zamkniętym wyłoni do pięciu zwycięzców konkursu, którym przyzna kolejno pierwsze, drugie, trzecie miejsce, dwa wyróżnienia. Uczniowie wyłonieni w finale otrzymają nagrody rzeczowe. Organizator ma prawo do wręczenia dodatkowych wyróżnień lub nagród specjalnych.
 7. Uczestnicy II etapu otrzymają z biologii ocenę celującą.
 8. Fundatorem nagród jest SZPZLO Warszawa Rembertów z dotacji Biura Polityki Zdrowotnej m.st. Warszawy.
 9. Dodatkowe, szczegółowe informacje o konkursie można uzyskać kontaktując się z organizatorami.

Komisja konkursowa: Joanna Płomińska, Anna Podgórska, Marzena Pietrucha

 

Powiązane posty