Podstawa prawna rozporządzenie MEN z 20 marca 2020 r. Dz.Ust. 2020 poz.493

 1. Podstawowym narzędziem informacji dla uczniów, rodziców i nauczycieli jest system Synergia Librus.
 2. Nauczyciele są dostępni on-line w godzinach swojej pracy.
 3. Dyrektor i wicedyrektor koordynują współpracę z uczniami i rodzicami poprzez wychowawców klas.
 4. Przy doborze treści zgodnych z podstawą programową uwzględnia się:
  • równomierne obciążenie uczniów w poszczególnych dniach tygodnia
  • zróżnicowanie zajęć w każdym dniu
  • możliwości psychofizyczne uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia
  • łączenie przemienne kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia
  • ograniczenia wynikające ze specyfiki zajęć.
 1. Ustala się następujący sposób monitorowania postępów uczniów oraz sposób weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach:
  Ocenianie w zdalnym nauczaniu powinno uwzględniać trudności w rzeczywistym sprawdzaniu wiedzy, możliwość weryfikacji wykonywanych zadań, specyfikę przedmiotu i indywidualną sytuację każdego ucznia uwarunkowaną ograniczeniami w związku z epidemicznym zagrożeniem. W ocenianiu należy brać pod uwagę systematyczność, zaangażowanie i poprawność wykonywanych zadań.
  Ocenianie powinno być motywujące do samokształcenia, aktywności, sprofilowane na rozwój kompetencji kluczowych, pogłębiania wiedzy i przygotowania do matury. 
  1. Nauczyciel, który w danym dniu ma zajęcia z daną klasą, wysyła uczniom wiadomość  do godziny 10.00 (w razie możliwości systemowych) w panelu wiadomości z informacją gdzie mogą znaleźć zasoby dotyczące danej lekcji.
  2. Konsultacje dla uczniów i rodziców możliwe poprzez system Synergia Librus.
  3. Nauczyciel zadaje nie częściej niż dwa razy w tygodniu pracę domową podlegającą ocenie, tylko w panelu zadanie domowe w systemie Synergia Librus. Ocena za pracę domową może być wystawiona kompleksowo np. za dłuższy okres, nie dłuższy niż miesiąc.
  4. Nauczyciel informuje uczniów i rodziców o postępach ucznia wstawiając ocenę przez system Synergia Librus.
  5. Egzamin klasyfikacyjny, poprawkowy oraz sprawdzian wiedzy i umiejętności zostanie przeprowadzony w formie zdalnej dostosowując go do warunków psychofizycznych i sprzętowych ucznia w uzgodnieniu z uczniem i rodzicem.
  6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość są realizowane z wykorzystaniem materiałów wskazanych przez nauczyciela.
  7. Nauczyciele przedmiotu informują rodziców uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymio dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez dziecko lub ucznia w domu przez system Synergia Librus.

 

Zasady wchodzą w życie 26 marca 2020 r.

Powiązane posty