Szanowni Państwo,

w roku szkolnym 2020/2021 uczniami uprawnionymi do otrzymania pomocy finansowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów są uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego:

1)      słabowidzący,

2)      niesłyszący,

3)      słabosłyszący,

4)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

5)      z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

6)      z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

7)      z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

8)      z niepełnosprawnościami sprzężonymi w przypadku, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7.

W przypadku liceum jest to pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, materiałów edukacyjnych do kształcenia ogólnego oraz materiałów ćwiczeniowych.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników należy składać w terminie

do dnia 11 września 2019 r. w gabinecie psychologa i pedagoga szkolnego (pokój 307)

szczegółowe informacje i wniosek do pobrania:


http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/pomoc-socjalna-dla-uczniow/22406-rzadowy-program-pomocy-uczniom

z wyrazami szacunku
psycholog

Anna Podgórska

Ulotka 

Powiązane posty