Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej LI Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie

LI Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lilo.edu.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2017-01-31 r.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-17 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 •     Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 •     Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 •     Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 •     Niektóre materiały zostały opublikowane na stronie internetowej przed wejściem w życie ustawy   o dostępności cyfrowej. Materiały te pochodzą z różnych źródeł, co może spowodować, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne,
 •    Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafik,
 •    Niektóre treści zostały opublikowane w serwisie z grafikami, które zawierają tekst, z uwagi na fakt,  że treść na grafice była niezbędna do skutecznej komunikacji danego zagadnienia,
 •    Na stronie internetowej mogą być zamieszczone filmy do których nie dodano napisów.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2022-03-24
 • Deklarację sporządzono na podstawie badania przeprowadzonego przez podmiot zewnętrzny: Altotech sp z o.o.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiszowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dorota Strupiechowska, lo51@lilo.edu.pl. Kontaktować się można także dzwoniąc na numer telefonu 22 611 93 91.

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnianie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich

https://www.rpo.gov.pl/.

Dostępność architektoniczna

Sposób dojazdu

Budynek szkoły znajduje się przy ulicy Kadrowej 9.

Dojście piesze jest od ulicy Kadrowej i Alei Generała Antoniego Chruściela „Montera”. Chodnik dla pieszych umiejscowiony jest po jednej stronie ulicy Kadrowej. Na trasie dojścia do budynku chodnikami od ul. Kadrowej i Alei Generała Antoniego Chruściela „Montera” nie występują schody.

Przy wejściu do budynku od ulicy Kadrowej występują schody.

Najbliższy przystanek autobusowy Rembertów-Akademia znajduje się w odległości 400 m od szkoły. Możliwy jest dojazd liniami autobusowymi Nr 115, 143, 196 oraz 199.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Warszawa Rembertów znajduje się w odległości 1800 m. Dojście na perony możliwe jest za pomocą schodów oraz podjazdu dla wózków i rowerów.

Brak linii tramwajowej i linii metra.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/.

Wejście do budynku i strefa obsługi

Wejście do budynku szkoły znajduje się od ul. Kadrowej. Wejście to nie posiada podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Do drzwi prowadzą schody.
Wejście wyposażone jest w drzwi jednoskrzydłowe i nie jest dostępne dla osób na wózkach. Wejście do budynku następuje przez wiatrołap, a po prawej stronie usytuowana jest portiernia.

Szkoła posiada drugie wejście z podjazdem dla osób niepełnosprawnych, bez schodów. Wejście to umożliwia dostanie się wyłącznie na parter.

Szkoła nie dysponuje platformami i windami pozwalającymi na przemieszczanie się na wyższe piętra, dlatego też kolejne piętra, na których znajdują się sale lekcyjne są niedostępne dla osób niepełnosprawnych.

Na terenie szkoły nie ma parkingu z wyznaczonymi miejscami dla osób niepełnosprawnych.

Brak dostępu do tłumacza PJM. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

Do budynku szkoły dozwolony jest wstęp osób niepełnosprawnych z psem asystującym

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania, czy informacji w języku migowym lub angielskim na miejscu i stronie internetowej szkoły.

Do udzielenia informacji przy wejściu głównym są dostępni pracownicy obsługi.

Pracownik wychodzi na zewnątrz budynku do osoby niepełnosprawnej, a w uzasadnionych przypadkach również do innych osób, które zgłaszają taką potrzebę.

Toalety znajdujące się w budynku, nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych.