Informacje ze strony Ministerstwa Edukacji.


W 2021 roku egzamin maturalny będzie przeprowadzony wyjątkowo na podstawie wymagań egzaminacyjnych, a nie jak w ubiegłych latach na podstawie wymagań określonych w podstawie programowej. Wymagania egzaminacyjne to istotne wytyczne dla nauczycieli i uczniów. Dzięki nim wiadomo, jakie wiadomości i umiejętności będą sprawdzane w zadaniach egzaminacyjnych oraz co należy z lat wcześniejszych powtórzyć do egzaminu.
Wymagania egzaminacyjne zostaną ogłoszone w grudniu br. w formie rozporządzenia. Dodatkowo dyrektor CKE opublikuje aneksy do informatorów, zawierające m.in. opisy zmian w formułach arkuszy, zmodyfikowane zakresy struktur gramatycznych dotyczące egzaminów z języków obcych nowożytnych oraz listy lektur do egzaminów z języków mniejszości narodowych, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.
Po opublikowaniu ostatecznej wersji wymagań egzaminacyjnych, opracowane zostaną arkusze próbnego egzaminu maturalnego. Następnie zostaną one udostępnione szkołom i zdającym w marcu 2021 r., na około 2 miesiące przed egzaminami w maju 2021 r.
Zmiana arkuszy egzaminacyjnych
Wprowadzenie na potrzeby egzaminów w 2021 r. wymagań egzaminacyjnych wiąże się z
W PRZYPADKU EGZAMINU MATURALNEGO Z MATEMATYKI NA POZIOMIE PODSTAWOWYM:
zmniejszenia (o 5) liczby zadań do rozwiązania w arkuszu egzaminacyjnym (przede wszystkim w zakresie zadań otwartych), przy zachowaniu pełnego czasu przeprowadzania egzaminu (170 minut);
W PRZYPADKU EGZAMINU MATURALNEGO ZE WSZYSTKICH PRZEDMIOTÓW NA POZIOMIE ROZSZERZONYM:
zniesienia obowiązku przystąpienia do egzaminu maturalnego z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym jako warunku zdania egzaminu maturalnego.

 

Centralna Komisja Egzaminacyjna


 

Komunikat o egzaminie z informatyki w 2021r.

komunikat