Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie,
Nasze Liceum przystąpiło do projektu mLegitymacja.
Na podstawie zapisów Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków, informuję, iż:
1. Szkoły, wydając legitymację szkolną albo e-legitymację szkolną, mogą wydać dodatkowo mLegitymację szkolną, stanowiącą dokument elektroniczny przechowywany i prezentowany przy użyciu oprogramowania przeznaczonego dla urządzeń mobilnych.
2. mLegitymacja szkolna jest wydawana na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia.
3. mLegitymacja szkolna jest ważna w okresie ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej.
4. Szkoła unieważnia mLegitymację szkolną w trakcie roku szkolnego:
– na wniosek pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia,
w szczególności w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywana była mLegitymacja szkolna;
– w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia, jeżeli zmiana imienia (imion) lub nazwiska nastąpiła na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego;
– z urzędu w przypadku:
a) utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej,
b) przejścia ucznia do innej szkoły.
5. mLegitymacja szkolna jest wydawana ponownie w przypadku:
– potwierdzenia ważności wydanej legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej;
– stwierdzenia w niej błędów lub omyłek;
– unieważnienia w przypadku, o którym mowa wyżej;
– w przypadku zmiany imienia (imion) lub nazwiska ucznia na podstawie decyzji administracyjnej albo orzeczenia sądowego.
Aby otrzymać legitymację należy zapoznać się z regulaminem zamieszczonym na stronie szkoły, pobrać aplikację mObywatel na urządzenie mobilne oraz złożyć wniosek o wydanie mLegitymacji.