Podstawowym celem programu jest poszerzenie oferty edukacyjnej placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych o treści związane z ochroną danych osobowych i prawem do prywatności.

Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele szczegółowe:

wzrost wiedzy nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o stanie prawnym ochrony danych osobowych w Polsce;
podniesienie kompetencji nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów w obszarze kształtowania wśród uczniów wiedzy i umiejętności związanych z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
poszerzenie oferty doskonalenia zawodowego nauczycieli, doradców metodycznych i konsultantów o zagadnienia związane z ochroną danych osobowych i prawem każdego człowieka do prywatności;
poszerzenie warsztatu metodycznego nauczycieli, doradców i konsultantów metodycznych;
umożliwienie nauczycielom, doradcom metodycznym i konsultantom wymiany doświadczeń związanych z realizacją przedmiotowych treści;
poszerzenie wiedzy uczniów na temat poszanowania praw człowieka, w tym szczególnie prawa do prywatności i ochrony danych osobowych;
kształtowanie wśród uczniów świadomej i odpowiedzialnej postawy obywatelskiej.
Cele programu są zgodne z podstawą programową kształcenia przedszkolnego i ogólnego w poszczególnych typach szkół. Ponadto program wpisuje się w idee kompetencji kluczowych (kompetencje społeczne i obywatelskie). Są one zapisane w Zaleceniu Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE).

https://uodo.gov.pl/p/tdts

dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach do wykorzystania:

  1. https://liblink.pl/DnyCspW43i
  2. https://liblink.pl/v9EkgU84ca
  3. https://liblink.pl/3HitWxVMe9
  4. https://liblink.pl/aX1ZTYfA3U

Koordynatorem programu jest pani Agnieszka Banaszewska.